Lietuvos tautodailininkų sąjunga
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija

 

 

XVI TARPTAUTINĖS PRAKARTĖLIŲ KONKURSINĖS PARODOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio krašto muziejuje nuo 1998 m. Kalėdų rengiamos respublikinės prakartėlių parodos. Jų organizavimo idėją pasiūlė italų dailininkas, verslininkas ir mecenatas Angelo Frosio, su Rokiškio krašto muziejumi bendradarbiaujantis nuo 1994 m.
2. Šie nuostatai reglamentuoja XVI tarptautinės prakartėlių konkursinės parodos tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką, dalyvių apdovanojimą.
3. Konkursinę parodą organizuoja Rokiškio krašto muziejus.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkursinės parodos tikslas – puoselėti ir tęsti etnines lietuvių kalendorines tradicijas, skatinti žmonių, ypač vaikų ir jaunimo kūrybinę iniciatyvą, naujų raiškos formų ieškojimą, sukurti kalėdiniu laikotarpiu šventišką nuotaiką, žiemos metu, kai ypač sumažėja turizmo paslaugų įvairovė, didinti muziejaus patrauklumą, išlaikyti savitumą.
5. Konkursinės parodos uždaviniai:
5.1. Rokiškio krašto muziejuje surengti XVI tarptautinę prakartėlių parodą-konkursą.
5.2. Išleisti parodos katalogą;
5.3. Organizuoti parodos uždarymą-koncertą ir geriausių darbų autorių apdovanojimą.
5.4. Papildyti prakartėlių kolekciją naujais eksponatais.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Dalyvių amžius ir išsilavinimas neribojamas.
7. Parodai pateikiamos prakartėlės – skulptūrinės bei tūrinės-erdvinės kompozicijos. Piešiniai ir paveikslai į parodą nepriimami.
8. Prakartėlės gali būti pagamintos iš įvairių medžiagų (išskyrus maisto produktus). Jos turi būti stabilios, patvarios, paruoštos eksponavimui.
9. Iki 2018 m. gruodžio 1 d. dalyviai į Rokiškio krašto muziejų turi pristatyti prakartėlę. Konkursinė paroda pradės veikti 2018 m. gruodžio 8 d. Uždarymas ir dalyvių apdovanojimas numatytas 2019 m. sausio 19 d. Pasikeitus renginio laikui, dalyviai ir svečiai bus informuojami atskirai telefonu, elektroniniu paštu. Detalesnė informacija bus skelbiama muziejaus svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt. Atsakingi asmenys: Dalia Kiukienė, Giedrė Spundzevičienė. Tel. pasiteirauti 8-458-52835 arba el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
10. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių šių nuostatų reikalavimų ar turinčių akivaizdžių defektų.
11. Konkurso darbus vertina komisija, sudaryta iš 10 asmenų: menotyrininkų, dailės mokytojų-ekspertų, konkurso organizatorių.
12. Vertinimo kriterijai:
12.1 Originalumas, estetiškumas;
12.2 Meniškumas, savitumas;
12.3 Etninių kultūros tradicijų tęstinumas;
12.4 Kūrinio atlikimo meistriškumas.

IV. KONKURSINĖS PARODOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

13. Visi konkurso dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais, parodos katalogais.
14. Dalyviams, kurių darbai gavo vertinimo komisijos nominacijas, skiriami rėmėjų prizai.
15. Daugiausia lankytojų balsų surinkęs parodos dalyvis apdovanojamas žiūrovų prizu.
16. Rokiškio krašto muziejaus Rinkinių komisija atrenka prakartėles, kuriomis rekomenduojama papildyti prakartėlių kolekciją, esančią Rokiškio krašto muziejuje.

 

REGULATIONS
OF THE XVI INTERNATIONAL CONTEST EXHIBITION
OF CHRISTMAS CRIBS

I. GENERAL PROVISIONS
1. The Christmas Cribs exhibitions of the Republic have been held from 1998 in Rokiškis Regional Museum. The idea of such exhibitions was proposed by Italian artist, businessman and patron Angelo Frosio, who has collaborated with Rokiškis Regional Museum since 1994.
2. These regulations govern the objectives and tasks, the organization procedure and the award procedure of the participants of the XVI International Contest Exhibition of Christmas Cribs.
3. The Contest Exhibition is organized by Rokiškis Regional Museum.

II. OBJECTIVES AND TASKS
4. The objective of the Contest Exhibition is to cherish and continue the ethnic Lithuanian calendar traditions, to promote the search for new forms of expression of people, especially children and young people. Another objective is to create a festive mood during the Christmas time, because in winter time the variety of tourism services is especially reduced. The Contest Exhibition seeks to increase the attractiveness of the Museum and to maintain the ethnic peculiarity.
5. Tasks of the Contest Exhibition:
5.1. To organize the XVI International Christmas Cribs Exhibition-Contest in Rokiškis Regional Museum.
5.2. To publish the Exhibition catalogue;
5.3. To organize the closure of the Exhibition - the concert and award ceremony for the authors of the best works;
5.4. To enlarge the crib collection with new exhibits.

III. PROCEDURE FOR ORGANIZING THE CONTEST
6. The age and education of the participants are not limited.
7. The cribs delivered to the exhibition should be the sculptural and volumetric-spatial compositions. Drawings and paintings are not accepted for the exhibition.
8. The cribs can be made of different materials (except food products). They must be stable, durable and prepared to be exposed.
9. Untill the 1st of December, 2018 the participants must deliver a crib to Rokiškis Regional Museum. The Contest Exhibition will start on the 8th of December, 2018. The closure and participants' award are scheduled for the 19th of January, 2019. If the event time changes, the participants and the guests will be informed individually by telephone and/or e-mail. More detailed information will be published on the Museum's website www.muziejusrokiskyje.lt. The responsible persons are Dalia Kiukienė and Giedrė Spundzevičienė. Please contact by phone +370-458-52835 or by email Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
10. The organizers have the right to refuse exhibiting the works, which do not meet the requirements of these provisions or which have obvious defects.
11. The contest works are evaluated by 10 jury members: the art critics, the art teachers-experts and the contest organizers.
12. Evaluation criteria:
12.1 Originality, aesthetics;
12.2 Artistic, peculiarity;
12.3 Continuity of ethnic cultural traditions;
12.4 Mastery of the performance of the work.

IV. AWARDS FOR CONTEST EXHIBITION PARTICIPANTS

13. All contest participants receive the participant diplomas and the exhibition catalogues.
14. The participants, whose work has received the nominations of the jury, are awarded the sponsors’ prizes.
15. The participant, who has collected the most visitors' votes, is awarded the audience prize.
16. Rokiškis Regional Museum Commission for Collections selects the cribs, which they recommend for Rokiškis Regional Museum crib collection complement.

 

Rokiškio dvaras iš miesto pusės. XX a. 4 deš. Stiklinis negatyvas. RKM-20402
Rokiškio dvaras iš miesto pusės. XX a. 4 deš. Stiklinis negatyvas. RKM-20402

Rasti svetainėje

Projektus svetainėje finansuoja:

Straipsnių ir filmuotų reportažų ciklas, skirtas LTS 55-mečiui

"Strateginė Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos finansavimo programa"
"Virtualios tautodailės parodos, skirtos LTS 55-mečiui"

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos tautodailininkų sąjunga (LTS) Įmonės kodas 190766761 Stiklių g. 16, LT- 01131 Vilnius Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija (LTKA) Įmonės kodas 300122466 Stiklių g. 18, LT-01131 Vilnius  Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

© 2024