Lietuvos tautodailininkų sąjunga
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija

Adomo Varno premiją skirta tautodailininkui Valentinui Ylai. Paskatinamaisiais rėmėjų prizais apdovanotos tautodailininkės: Danguolė Martinaitienė, Elvyra Butkienė, Aldutė Sadauskienė, Nijolė Jackevičiūtė, Laimutė Širvydienė, Genovaitė Adiklienė.

Konkurso laureatas Valentinas Yla prie savo paveikslų

Konkurso laureatas Valentinas Yla prie savo paveikslų

Valentiną Ylą sveikina tapytojos Stanislava Baronienė (kairėje) ir Laimutė Širvydienė (dešinėje)

Valentiną Ylą sveikina tapytojos Stanislava Baronienė (kairėje) ir Laimutė Širvydienė (dešinėje)

 • 169887505_451008586223132_4385837020759989378_n
 • 170154993_297846321711671_7990160169254631040_n
 • 170203103_494030522009314_4405176005020353902_n
 • 170424500_290869219357887_8038717319088443464_n
 • 170511917_532118137948659_8666071169968824484_n
 • 170521399_908956453201427_3067712381820142950_n
 • 170705805_309750957322254_4899768583361506458_n
 • 170764690_183623773478165_234807977930056509_n
 • 170852609_111782047590393_7592214800058324675_n
 • 171243787_820615181876975_512409559452630506_n
 • 171341218_749067819108740_3446758951799016688_n
 • 171421702_210663883758673_6455324289814075852_n
 • 171444927_933749654049735_676405587586049440_n
 • 171473339_899579900824594_3978856798700283547_n
 • 171508470_552124385753217_2000759708622142323_n
 • 171541553_365210274805523_3299349990157581921_n
 • 171544877_498909527818335_5093530013235898259_n
 • 171555499_777612959532843_2638968581024876648_n
 • 171561263_814601529476001_3906016325231817155_n
 • 171575077_740364326628108_6893865809213153391_n
 • 171658234_1283241375410681_3776093437535394777_n
 • 171667618_1390798461270874_4463895424688503941_n
 • 171735076_191219335980932_7501039227912703148_n
 • 171770316_298697304996430_8606104801756992627_n
 • 171770316_298697304996430_8606104801756992627_n_1
 • 171806378_505114250487760_3104853148164939361_n
 • 171818783_959582844871155_3431640818557917767_n
 • 171818790_782892845700793_3573922126509519025_n
 • 171897723_1143529739452086_5036148371085858984_n
 • 171935820_285608329761564_622189752733910918_n
 • 171973462_291411575693917_6387311629383472609_n
 • 172049524_2877213279225268_7662800674149802364_n
 • 172066005_280938496900435_7253045058256100482_n
 • 172072943_463254094761843_8661784476285170351_n
 • 172132136_630070651285726_7298161182161428141_n
 • 172165507_3041231339493564_318153893162024821_n
 • 172221092_179279637366689_4330421407126637177_n
 • 172226361_298413408327474_5767354804129799783_n
 • 172251455_766117080964304_1423576996990837907_n
 • 172276923_296406598670809_1481265101870965421_n
 • 172584126_357571179010062_5430988505038471226_n
 • 172695248_1536845526518445_6404786077636296960_n
 • 172711885_119210020197996_6329332419398836099_n
 • 172721746_198429585192529_2468892375339903549_n
 • 172843570_1583768555146606_5528241934299735543_n
 • 172947994_187540019849383_4031663380284837451_n
 • 172970507_498177744670511_8944029725470434486_n
 • 172983964_296663795176329_4860316511489594256_n
 • 173054046_901888647228618_2270373380317209878_n
 • 173061324_3082222505338700_1299363458009734163_n
 • 173173325_875522943023297_6478393120448432948_n
 • 173178316_914684465951873_205626410337142005_n
 • 173220340_277579250517089_5304377480922122471_n
 • 173242093_460862168472509_1332873776322327329_n
 • 173260159_4180631518622321_1726240892027447082_n
 • 173270836_443189570111127_8699539150168969833_n
 • 173404275_507926413562397_7497042028613916974_n
 • 173409135_243995460744109_7615758113359412223_n
 • 173426355_1035684940291213_4501095797378434294_n
 • 173461735_460962068506152_7775951610378170821_n
 • 173571124_831693934394588_266009606054157111_n
 • 173670543_355894179179244_4102424596258401817_n
 • 173708774_300259335014939_476857802200200765_n
 • 173769487_145392454186909_6888696535376252992_n
 • 173851135_3842504132492806_6592987645013301688_n
 • 173889757_511273226560159_3457929310150760330_n
 • 173929013_451158975961845_729419892742771205_n
 • 173934058_762115364499734_7313171171897673568_n
 • 173974941_1187607978335167_2577979373784220460_n
 • 173974941_1187607978335167_2577979373784220460_n_1
 • 174007233_1838315656345414_2990052941294502244_n
 • 174178650_2028813353932835_2705797795445243264_n
 • 174182538_848601346005232_2339386607859585459_n
 • 174479681_2536468679993136_8108814782657007144_n
 • 174513409_758665681517567_2814155039145734782_n
 • IMG_8519
 • IMG_8522

PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-18

 ADOMO VARNO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Adomas Varnas (1879–1979) – dailininkas, tapytojas, grafikas, fotografas, liaudies meno rinkėjas, dailės pedagogas, scenografas, kilęs iš Joniškio. Nuo 1908 m. A. Varnas dalyvavo pirmosiose Lietuvių dailės draugijos parodose Vilniuje. Nuo 1923 m. dėstė Kauno meno mokykloje. Bendradarbiavo leidinyje „Vairas“, literatūros almanache „Pirmasai baras“. 1908–1914 m. dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės parodose. 1922 m. išleido šaržų rinkinį „Ant politikos laktų“. 1921–1926 m. rinko tautodailę, fotografavo medinius kryžius, 1926 m. išleido albumą „Lietuvos kryžiai“. Nuo 1949 m. gyveno Čikagoje. Personalines parodas rengė Zakopanėje, Poznanėje (Lenkija) Klaipėdoje, Kaune, Joniškyje (Lietuva), Ravensburge (Vokietija), Čikagoje (JAV). A. Varnas – vienas iš Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėjų. Jis aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, buvo Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos garbės pirmininkas. Adomo Varno premija (toliau – premija) įsteigta siekiant įamžinti Adomo Varno atminimą.
2. Premijos skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja premijos skyrimo ir įteikimo tvarką.
3. Premija mokama iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto.
4. Premijos dydis – 1000 eurų.
5. Premija teikiama kas treji metai gegužės mėnesį. Premija pradėta teikti 1991 metais.
6. Premijos steigėja – Joniškio rajono savivaldybės taryba.

II SKYRIUS
PREMIJOS SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA

7. Premija skiriama tautodailininkui už portretines kompozicijas, portretus, peizažus, figūrines kompozicijas, grafikos darbus. Kūriniams turi būti būdingas alegoriškumas, dramatizmas, lakoniškumas, dekoratyvumas, stilizacija.
8. Informacija apie premijos teikimą skelbiama interneto svetainėse www.joniskis.lt, www.joniskiokc.lt, vietinėje ir respublikinėje spaudoje likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki numatomo premijos įteikimo.
9. Kandidatus gali siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, patys kūrinių autoriai. Premijos įteikimo organizatoriui – Joniškio kultūros centrui ne vėliau kaip prieš mėnesį iki premijos įteikimo turi būti pateiktas kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos siūlymas, kandidato gyvenimo aprašymas ir 4 kūriniai. Jei siūlymą teikia pats autorius, jis turi pridėti savo gyvenimo aprašymą.
10. Kandidatų darbai eksponuojami parodoje.
11. Parodoje gali dalyvauti neprofesionalūs užsienio dailininkai. Jiems suteikiamas garbės dalyvių statusas ir į premiją jie nepretenduoja.
12. Uždarius parodą visi kūriniai grąžinami jų autoriams.
13. Laureatą renka komisija, sudaryta iš penkių narių. Komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du jos nariai turi būti profesionalūs dailės arba tautodailės specialistai.
14. Komisija sudaroma tais metais, kada yra skelbiama informacija apie premijos teikimą. Komisiją vienerių metų laikotarpiui sudaro Joniškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos teikimą.
15. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 komisijos narių.
16. Laureatas renkamas ir sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
17. Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka komisijos narys, turintis balsavimo teisę.
18. Premiją skiria Joniškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į komisijos priimtą rekomendacinį sprendimą. Premiją teikia Joniškio rajono savivaldybės meras arba jo įgaliotas asmuo.
19. Adomo Varno premijos laureatas vieną parodoje eksponuotą savo kūrinį dovanoja premijos steigėjui.
20. Premija negali būti teikiama tam pačiam asmeniui du kartus. Premijos laureatai gali dalyvauti vėliau rengiamose parodose ir turi garbės dalyvio statusą.
21. Parodos atidarymą ir premijos įteikimą organizuoja Joniškio kultūros centras.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Šie nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar pripažįstami netekę galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________

 

Adomo Varno premija

Respublikinė tautodailininkų tapybos darbų paroda Adomo Varno premijai laimėti organizuojama tikslu pagerbti dailininko Adomo Varno atminimą, supažindinti rajono bendruomenę su geriausiais respublikos tautodailininkų tapybos darbais, įvertinti juos, pasidalinti darbo patirtimi ir ugdyti dabartinę lietuvių tautodailę.

Parodos organizavimą finansuoja Joniškio rajono savivaldybė. Parodoje gali dalyvauti Lietuvos tautodailininkai – tapytojai. Parodoje taip pat gali dalyvauti neprofesionalūs užsienio dailininkai. Jiems suteikiamas garbės dalyvių statusas, o į pagrindinę premiją jie nepretenduoja.

Adomo Varno premijos laureatas vieną parodoje eksponuotą savo kūrinį dovanoja premijos steigėjui. Tautodailininkai, kartą jau apdovanoti Adomo Varno premija, vėliau rengiamose parodose turi garbės dalyvio statusą. Jų darbai eksponuojami, bet konkurse premijai laimėti nedalyvauja.

Respublikinės tautodailininkų tapybos darbų parodos Adomo Varno premijai laimėti organizavimo nuostatai patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 13 d. spendimu Nr. T-7 (su 2008 m. sausio 31 d. Nr. T-24, 2009 m. vasario 19 d. Nr. T-15 pakeitimais).

Respublikinės tautodailininkų tapybos darbų parodos Adomo Varno premijai laimėti laureatai

1991 m. – Elma Makaveckienė (Joniškis), Antanina Norvaišienė (Joniškis)

1992 m. – Elena Adomaitienė (Akmenė)

1993 m. – Nijolė Dirvianskytė (Vilnius)

1994 m. – Aleksandra Juodeikytė-Reminienė (Akmenė)

1996 m. – Elena Adomaitienė (Akmenė)

1997 m. – Antanas Tučius (Kupiškis)

1998 m. – Kęstutis Preidžius (Biržai), Felicija Noreikaitė-Jurevičienė (Kaunas)

1999 m. – Birutė Jakštienė (Šakiai), Jonas Sabaitis (Klaipėda)

2001 m. – Egontas Peteraitis (Šilutė), Vilija Vilkienė (Kaunas)

2002 m. – Nijolė Būrienė (Kaunas)

2003 m. – Regina Juodžbalienė (Kaunas)

2004 m. – Elena Kniukštaitė (Rumšiškės)

2005 m. – Danguolė Raudonikienė (Vilnius)

2006 m. – Alfonsas Blažys (Kupiškis)

2007 m. – Albertas Petkevičius (Biržai), Vytautas Pastarnokas (Kupiškis)

2009 m. – Dalia Žalimienė (Kauno r.)

2012 m. – Vladas Jonas Ščeponas (Vilnius)

2015 m. – Elena Ruzgienė (Šakiai)

2017 m. – Janina Švambarytė-Valužienė (Šiauliai)

2018 m. – Ramutė Gylienė (Prienai)

Rasti svetainėje

Projektus svetainėje finansuoja:

Straipsnių ir filmuotų reportažų ciklas, skirtas LTS 55-mečiui

"Strateginė Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos finansavimo programa"
"Virtualios tautodailės parodos, skirtos LTS 55-mečiui"

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos tautodailininkų sąjunga (LTS) Įmonės kodas 190766761 Stiklių g. 16, LT- 01131 Vilnius Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija (LTKA) Įmonės kodas 300122466 Stiklių g. 18, LT-01131 Vilnius  Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

© 2024